ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 9

จ.ชลบุรี

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
เขารัง
 
คลองเกลือ
 
ชลประทานปราจีนบุรี
 
อ่างฯคลองโพล้ตอนบน-ตอนล่าง
 
สระแก้ว
สระแก้ว
ปราจีนบุรี
ระยอง
2548
2548
2548
2548
N 1506100
E 220500
N 1544800
E 215400
N 1546000
E 783000
N 1434700
E 789600
4
2
12
24
-
-
-
-
-
-
-
-
เล่มที่ 78/9
เล่มที่ 79/9
เล่มที่ 80/9

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สำรวจชลประทานแหล่งน้ำ สชป.9 (เกาะช้าง)
 
คลองโสน
 
ระกำขยาย
 
คลองยาว
 
ชลประทานสระแก้ว
 
อ่างฯบ้านบึง (เพิ่มเติม)
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาค
ตะวันออก
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาค
ตะวันออก
 
 
 
 
โยงราคาพิกัด-ระดับ
ตะวันออก
 
 
อ่างฯคลองใหญ่
 
ตราด
 
ตราด
 
ตราด
 
นครนายก
 
สระแก้ว
 
ชลบุรี
 
นครนายก
 
สระแก้ว
 
 
 
 
 
จันทบุรี
 
ตราด
 
ระยอง
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
 
 
 
 
2547
 
 
 
2547
 
N 1334200
E 206600
N 1388000
E 239600
N 1350900
E 227700
N 1559200
E 749500
N 1564300
E 262900
N 1465700
E 733700
N 1589300
E 725300
N 1542800
E 822000
N 1508000
E 837600
N 1480800
E 184800
N 1424900
E 183300
N 1424900
E 185300
N 1425300
E 751400
20
 
6
 
10
 
4
 
12
 
8
 
30
 
32
 
 
 
 
 
32
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
8
 
22
 
14
 
12
 
2
 
6
 
2
 
-
 
29
 
 
 
 
 
-
 
 
 
-
 
เล่มที่ 66/9
เล่มที่ 67/9
เล่มที่ 68/9
เล่มที่ 69/9
เล่มที่ 70/9
เล่มที่ 71/9
เล่มที่ 74/9
เล่มที่ 75/9
เล่มที่ 76/9

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ท่าลาด
ปรับปรุงถนนสันเขื่อน อ่างฯห้วยตะเคียน
ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการชลประทานสระแก้ว
ปรับปรุงท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหมากมัด
ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองลาวน
ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองซากขุนวิเศษ
คลองยาง
ส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง
ปรับปรุงระบบส่งน้ำด้วยท่อและถนนรอบอ่างเก็บน้ำ
หนองปลาไหล
บริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ฝังตะวันออก
อ่างฯหนองปลาไหล
อ่างฯคลองระโอก
อ่างนเขารัง
คลองท่าด่าน
พัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา
อ่างฯคลองตารอง
ส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
 
ฉะเชิงเทรา
 
สระแก้ว
 
 
 
 
 
ระยอง
 
 
 
นครนายก
 
ฉะเชิงเทรา
 
ระยอง
 
สระบุรีปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
สมุทรปราการ
 
 
 
 
 
 
ระยอง
 
ระยอง
 
สระแก้ว
 
นครนายก
 
สระแก้ว
 
จันทบุรี
 
ปราจันบุรี
 
2546
 
2546
 
 
 
 
 
2546
 
 
 
2546
 
2546
 
2546
 
2546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2546
 
 
 
 
 
2546
 
2546
 
2546
 
2546
 
N 1508200
E 739200
N 1540700
E 252300
N 1522800
E 212000
N 1548100
E 823500
N 1404600
E 784400
N 1413100
E 802800
N 1565300
E 751600
N 1513800
E 727700
N 1429500
E 745400
N 1581600
E 710300
N 1555000
E 704800
N 1534800
E 713000
N 1502200
E 700700
N 1570300
E 708600
N 1430700
E 749200
N 1423100
E 799701
N 1505100
E 218400
N 1578100
E 747000
N 1534700
E 178000
N 1444000
E 180300
N 1540900
E 753300
10
 
6
 
2
 
-
 
2
 
2
 
8
 
20
 
16
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
8
 
8
 
8
 
-
 
-
 
-
 
-
 
4
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
104
 
12
 
-
 
1
 
12
 
2
 
3
 
7
 
19
 
19
 
188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
9
 
-
 
7
 
208
 
เล่มที่ 54/9
เล่มที่ 55/9
เล่มที่ 56/9
เล่มที่ 57/9
เล่มที่ 58/9
เล่มที่ 59/9
เล่มที่ 60/9
เล่มที่ 61/9
เล่มที่ 62/9
เล่มที่ 63/9
เล่มที่ 64/9
เล่มที่ 65/9

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
ประแสร์
 
ศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย
 
ท่าลาด
 
อ่างฯบ้านคลองทับจันทร์
 
อ่างฯบ้านหนองบัวเหนือ
 
พัฒนาลุ่มน้ำจันทบุรี
 
ปตร.ท่าเนินจันทร์
 
อ่างฯคลองสะพานหิน
 
ระยอง
 
สระแก้ว
 
ฉะเชิงเทรา
 
สระแก้ว
 
 
 
จันทบุรี
 
จันทบุรี
 
ตราด
 
2545
 
2545
 
2545
 
2545
 
 
 
2545
 
2545
 
2545
 
N 1435900
E 777700
N 1516400
E 228100
N 1515100
E 747200
N 1508900
E 212000
N 1523400
E 220900
N 1399933
E 188500
N 1406600
E 810000
N 1338300
E 253100
16
 
18
 
24
 
4
 
 
 
114
 
6
 
2
 
-
 
-
 
-
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
5
 
7
 
5
 
4
 
 
 
90
 
2
 
-
 
เล่มที่ 46/9
เล่มที่ 47/9
เล่มที่ 48/9
เล่มที่ 49/9
เล่มที่ 50/9
เล่มที่ 51/9
เล่มที่ 52/9

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
เขื่อนทดน้ำบางปะกง
 
ห้วยยาง (คันคูน้ำ)
 
พระปรง (คันคูน้ำ)
 
ชลประทานในเขต สชป.9
พระองค์เจ้าไชยานุชิต
 
น้ำโจน
 
คลองท่าด่าน
 
คลองวังโตนด
 
ฉะเชิงเทรา
 
สระแก้ว
 
สระแก้ว
 
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
 
ฉะเชิงเทรา
 
นครนายก
 
จันทบุรี
 
2544
 
2544
 
2544
 
2544
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1507500
E 726600
N 1548900
E 260300
N 1538900
E 217500
 
N 1515000
E 724600
N 1522400
E 772900
N 1570700
E 740200
N 1396900
E 170000
40
 
20
 
36
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
13
 
-
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
เล่มที่ 40/9
เล่มที่ 41/9
เล่มที่ 42/9
เล่มที่ 43/9
 

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
โครงการคลองมะเดื่อ
 
โครงการชลประทานระยอง
 
โครงการคลองสะพานหิน
 
โครงการอ่างฯ เขากลาง
 
โครงการอ่างฯ คลองอ้ายเผือก
 
โครงการอ่างฯ โป่งน้ำร้อน
 
โครงการอ่างฯ คลองทับปะตี
 
โครงการอ่างฯ คลองวังโตนด
 
โครงการคลองสี่ผัด (ส่งน้ำและบำรุงรักษา
ท่าลาด)
นครนายก
 
ระยอง
 
ตราด
 
ตราด
 
ตราด
 
จันทบุรี
 
จันทบุรี
 
จันทบุรี
 
ฉะเชิงเทรา
2543
 
2543
 
2543
 
2543
 
2543
 
2543
 
2543
 
2543
 
2543
 N.1571400 
E.718300
N.1428700
E.740200
N.1335100
E.253300
N.1347900
E.217500
N.1360000
E.248000
N.1429200
E.210100
N.1427300
E.225500
N.1425300
E.814600
 
48
 
10
 
6
 
12
 
12
 
12
 
6
 
22
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
 
52
 
9
 
4
 
5
 
3
 
18
 
-
 
24
 
 
เล่มที่ 28/9
เล่มที่ 29/9
เล่มที่ 30/9
เล่มที่ 31/9
เล่มที่ 32/9
เล่มที่ 33/9
เล่มที่ 34/9
เล่มที่ 35/9

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โครงการคลองมะเดื่อ
โครงการชลประทานในเขต สชป.9(เพิ่มเติม)
โครงการพระองค์เจ้าไชยานุชิต
โครงการพระองค์เจ้าไชยานุชิต
(ตอนบนคลองประเวศบุรีรมย์)
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
2542
2542
2542
2542
2542
N 1507100
E 723000
N 1560600
E 732400
N 1424400
E 710400
N 1500800
E 707500
N 1514200
E 737300
20
70
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
32
45
เล่มที่ 24/9
เล่มที่ 26/9
เล่มที่ 27/9
เล่มที่ 44/9
เล่มที่ 45/9

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
โครงการอ่างฯคลองสะพานหิน
โครงการอ่างฯคลองตาพลาย
โครงการบ้านค่าย
โครงการซ่อมและปักหลักเขตอ่างฯคลองสียัด
โครงการอ่างฯคองพระพุทธ
โครงการอ่างฯห้วยโสมง
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
ปราจีนบุรี
2541
2541
2541
2541
2541
2541
N 1340000
E 252000
N 1452700
E 196200
N 1408000
E 749400
N 1505000
E 729200
N 1441900
E 208900
N 1548700
E 814200
10
-
18
10
-
40
-
6
2
-
18
-
-
-
-
-
-
-
เล่มที่ 16/9
เล่มที่ 19/9
เล่มที่ 21/9
เล่มที่ 23/9
เล่มที่ 25/9

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการประแสร์
ระยอง
2540
N 1422900
E 784400
32
-
-
เล่มที่ 37/9

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ