หลักการทำแผนที่ออร์โทระบบดิจิตอล ควารู้GPS ความรู้GIS ความรู้DEM คู่มือ ทำGISจากDigital Map   คู่มือทำ 3D      Analyst และ GIS       โทร.ภายใน  2719

องค์ความรู้ด้านสำรวจและข้อมูลแผนที่ดิจิตอล  ที่น่าสนใจ    

 
โครงงานวิศวกรรม

ปี พ.ศ. 2551

เรื่องที่  1.การนำแผนที่
ภูมิประเทศระบบดิจิตอล
มาจัดทำเป็นระบบGIS 
    ผลที่ได้  ประกอบด้วย
ชั้น(Layers)ข้อมูลต่างๆ
ดังนี้
-  ชั้นอาคารบ้านเรื่อน
-  ชั้นถนน   
-  ชั้นทางน้ำ   
-  ชั้นการใช้ที่ดิน
-  ชั้นจุดระดับ ความสูง
-  ชั้นเส้นชั้นความสูง  
-  ชั้นแหล่งน้ำ                
-  ชั้นคลองชลประทาน 
ชั้นคลองธรรมชาติ
เรื่องที่2.การนำระบบ
GISมาวิเคราะห์บน3D  
 ผลที่ได้  ประกอ บด้วย
ชั้น(Layers)ข้อมูลต่างๆ        
ดังนี้  
-  ชั้นพื้นระดับสูงเชิง
เลข(DEM)   
-  ชั้นแผนทั่ภาพถ่ายออร์
โทสี
- ชั้นอาคาร บ้านเรื่อน  
-  ชั้นถนน                   
-  ชั้นทางน้ำ    
-  ชั้นการใช้ที่ดิน 
-  ชั้นจุดระดับความสูง
-  ชั้นเส้นชั้นความสูง
-  ชั้นแหล่งน้ำ   
-  ชั้นคลองชล     
ประทาน
-  ชั้นคลองธรรมชาติ
                       ปี พ.ศ. 2552              

 เรื่อง 1.การจัดระบบ
ฐานข้อมูลบ้านพัก
กรมชลประทานปาก
เกร็ดด้วยระบบสาน
สนเทศภูมิศาสตร์ 
- แสดงบ้านพักว่างตั้งแต่ปี
 พ.ศ.2551ถึง2562        
- สามารถแยกประเภท
บ้าน ได้แก่ บ้านพ. บ้านอ.
 บ้านท. บ้านต.  แฟลต     
- สามารถแยกสำนักฯได้ 
- สามารถเปิด   ใช้งาน
บน โปรแกรม สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ฟรีแวร์Free
 Ware ได้แก่
uDig1.1.1 
-  สามารถจำแนกหน่วย
งานด้วยแถบสีได้อย่าง
ชัดเจน
- สามารถแยกชั้น
ข้อมูลอื่นๆได้หลาย ชั้น  
ได้แก่ ชั้นถนน  ชั้นคูน้ำ 
ชั้นอาคารที่ทำการ
 ชั้นแม่น้ำและคลอง
ธรรมชาติ   ชั้นอาคารชล
ประทาน  

เรื่อง 2.การนำแผนที่
ภูมิประเทศระบบ
ดิจิตอลมาจัดทำเป็น
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อประ
ยุกต์ในงานออกแบบ
คันคูน้ำ          
- สามารถแสดงเส้นรูปปิด
แปลงกรรมสิทธิ์ทุกแปลง
พร้อม ข้อมูลอรรถาธิบาย
ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เจ้าของ
ที่อยู่  ชื่อ หมู่บ้าน ตำบล
อำเภอ จังหวัด ชื่อผู้ครอบ
ครอง ตำแหน่งที่ตั้งแปลง
ฃื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
จังหวัด  ขนาดพื้นที่
 ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการ
เกษตรแต่ละแปลง         
- สามารถแสดง
ชั้นข้อมูลต่างๆได้แก่
ช้นบ้าน    ชั้นถนน 
ชั้นคลองส่งน้ำ 
 ชั้นการใช้ที่ดิน
    ชั้นเส้นชั้นความสูง 
ชั้นจุดระดับความสูง
และหมุดหลักฐาน
  ชั้นแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ชั้นอาคาร
ชลประทาน 
- สามารถออกแบบคูส่งน้ำ
 ไปตามแปลงนาในพื้นที่ได้
 ครบทุกแปลง
- สามารถสดงแปลง
กรรมสิทธิ์ทุกแปลงที่
  รับน้ำจากคลองส่งน้ำที่
  ออกแบบไว้ได้  ช่วยใน
การบริหาร จัดการน้ำใน
ทุกฤดูกาล ได้อย่างถุกต้อง
ทั่วถึง  และ รวด เร็ว               
- สามารถ ออกแบบ
สร้างแบบคูส่งน้ำและ
พร้อมนำไปใช้ก่อสร้าง
 คลองส่งน้ำ ได้ทันที
               
 

กลุ่มงานวิชาการและข้อมูลแผนที่  ภารกิจ

- ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือสำรวจ    คลิ๊ก!
- ระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแผนที่ระบบดิจิตอล  ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต    คลิ๊ก!
- การจัดทำ Unit Cost งานสำรวจฯและธรณีวิทยา
- จัดเก็บข้อมูลหมุดหลักฐานด้วยระบบดิจิตอล
- คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและเตรียมการ ด้านสำรวจภูมิ ประเทศและสำรวจกันเขต ( งานกลั่นกรอง เพื่อตั้งประมาณการ สำรวจฯ/ธรณี/ปฐพี)
- คณะกรรมการกำกับดูแล โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขรายละเอียดและความถูกต้องสูงด้วยระบบไลดาร์บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พื้นที่1,000 ตารางกิโลเมตร
- คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขรายละเอียดและความถูกต้องสูงด้วยระบบไลดาร์บริเวณพื้นที่ฝายราษีไศล พื้นที่ 300 ตารางกิโลเมตร
- คณะกรรมการกำกับดูแล โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองขนานคลองส่งน้ำสายใหญ่  โครงการฯทุ่งวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
- อาจารย์พิเศษสถาบันพัฒนาการชลประทาน(ด้านสำรวจ)
- ประธานที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมสถาบันพัฒนาการชลประทาน
- คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและเตรียมการด้านสำรวจภูมิประเทศ และสำรวจกันเขต(PMQA หมวด 2 ข้อ 6)

องค์ความรู้ด้านแผนที่ ด้าน สำรวจ GIS ด้านพื้นระดับสูงเชิงเลข       (DEM:Digital Elevation Model)    คลิ๊กที่นี่!

1. การสำรวจด้วยไลดาร์
2.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.แผนที่ภูมิประเทศบนกระดาษมาจัดทำเป็นแผนที่ระบบดิจิตอล
5.คู่มือการให้บริการข้อมูลแผนที่ระบบดิจิตอล
6.คู่มือการขอรับบริการข้อมูลแผนที่ระบบดิจิตอล
7.คู่มือการสำรวจรวจงานวงรอบ(Traversing)
8.คู่มือการสำรวจทำแผนที่รูปตัดตามยาวและตามขวาง (Profile&Crosssection)
9.คู่มือการสำรวจแบบองค์รวม(Traversing & Levelling)
10.คู่มือการสำรวจงานระดับ(Levelling)
11.คู่มือการสำรวจทำแผนที่  Site PLan
ข้อมูลหมุดหลักฐานทั่วประเทศ ของกรมชลประทาน

1.สำรวจด้วยกล้องวัดมุมและกล้องวัดระดับ เกณฑ์งานชั้นที่ 2

2.สำรวจด้วยเครื่องGPS(L1 และL1,L2)แบบสำรวจ ความถูกต้องอยู่ในระดับ มิลลิเมตร-เซนติเมตร)

  *****แสดงหมุดหลักฐานทั่วประเทศ ประมาณ 35,000 หมุด**********  แสดงแบบหมายหมุดพยาน(DEscription)ของหมุดหลักฐานทุกหมุด ประกอบด้วยค่าพิกัด ค่าระดับ รายละเอียดที่ตั้ง ตำแหน่งหมุด*****

  ****  แสดงการวางแผนการสำรวจในภาคสนาม ให้เป็นโครงข่าย (Network) เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องในการรังวัดด้วยด้วยเครื่องGPS*****

ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ทั่วประเทศกับการชลประทาน

1.แผนที่ภาพถ่ายออร์โทสีขนาด 2 ก.ม.*2ก.ม.

2.แผนที่ภาพถ่ายออร์โทสีขนาด 7.5ลิบดา*7.5ลิบดา(1ใน4ของ1:50,000)

3.เส้นชั้นความสูง ชั้นละ 2 เมตร

4.พื้นระดับสูงเชิงเลข(DEM)ความถูกต้องทางดิ่ง 2 เมตร.

5.รูปถ่ายทางอากาศในรูปโมเดล(3D)

  *****แสดงแผนที่ออร์โทสีขนาด 2 ก.ม. * 2 ก.ม. **********  แสดงพื้นระดับสูงเชิงเลขขนาด 15 ก.ม. * 27 ก.ม. *****

  *****  แสดงแผนที่ภาพถ่ายออร์โทสีขนาด 15 ก.ม. * 27 ก.ม. *****

  ***** แสดงการนำพื้นระดับสูงเชิงเลข และแผนที่ภาพถ่ายออร์โทสีมาซ้อนทับกัน ทำให้สามารถมองเห็น ภาพ 3 มิติ และมีความถูกต้องทั้งทางตำแหน่งและทางระดับความสูง*****